Opłaty za studia

Koszt uczestnictwa za Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne SGGW w Warszawie wynosi:
3500 zł czesne + 500 zł wpisowe - opłata rekrutacyjna
(opłata jednorazowa czesnego zniżka 200zł = 3300zł czesne + 500 zł wpisowe = 3800 zł)

Słuchacz studiów podyplomowych jest zobowiązany dostarczyć do Sekretariatu studiów potwierdzenie dokonanej opłaty, które jest dowodem prawidłowego rozliczenia (na e-mail: spzp@sggw.pl lub bezpośrednio budynek nr 6 pokój A 14 sobota lub niedziela od godziny 10 do godziny 14).

Dla wpłacających czesne jednorazowo (3800zł):
500 zł potwierdzenie wpisowego należy okazać przy rezerwacji miejsca +
3300 zł potwierdzenie opłaty czesnego (2 semestry) należy okazać przy składaniu dokumentów

Płatność czesnego w II ratach (4000zł):
500 zł potwierdzenie wpisowego należy okazać przy rezerwacji miejsca +
I rata 1750 zł potwierdzenie opłaty za I semestr należy okazać przy składaniu dokumentów +
II rata 1750 zł potwierdzenie opłaty za II semestr należy okazać przed rozpoczęciem II semestru.

Numer konta (dotyczy Edycji XVIII - 2019):
REKRUTACJA - marzec 2019 - styczeń 2020
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
71124060031111000049438060
z dopiskiem
"kod studiów 507-10-080900-Q00410-99, SPZP, imię i nazwisko wpłacającego, Wpisowe lub Czesne rata (I lub II)"

Numer konta (dotyczy Edycji XVII - 2018/2019):
BIEŻĄCA EDYCJA - październik 2018 - maj 2019
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
71124060031111000049438060
z dopiskiem
"kod studiów 507-10-080900-Q00003-99, SPZP, imię i nazwisko wpłacającego, Wpisowe lub Czesne rata (I lub II)"

Numer konta (dotyczy Edycji XVI - 2018):
BIEŻĄCA EDYCJA - marzec 2018 - styczeń 2019
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
71124060031111000049438060
z dopiskiem
"kod studiów 507-10-080900-P00546-99, SPZP, imię i nazwisko wpłacającego, Wpisowe lub Czesne rata (I lub II)"

W przypadku wpłaty w ratach prosimy o dopisanie w tytule wpłaty odpowiednio: "I rata" lub "II rata" jeżeli opłata jest dokonywana w całości nie umieszczamy informacji o ratach.

Przy kalkulacji kosztów dotyczących studiów należy doliczyć dodatkowo 30 zł opłatę za wydanie dyplomu ukończenia studiów podyplomowych. Opłata jest pobierana po egzaminie końcowym, przed wydaniem dokumentu.

Informacja dla osób, którym czesne pokrywa zakład pracy

* Osoby, za które czesne opłacił zakład pracy, zobowiązane są w ciągu 7 dni od dnia zapłaty dostarczyć do sekretariatu studiów (e-mail: spzp@sggw.pl) informację z prośbą o wystawienie faktury za czesne włącznie z potwierdzeniem zapłaty za studia. Na tej podstawie zostanie wystawiona przez kwesturę SGGW faktura dla zakładu pracy i wysłana listem poleconym.

* Faktury będą wystawiane po dokonaniu wpłaty.

Informacje dla osób zainteresowanych otrzymaniem faktury VAT

(Podstawa prawna - Uchwała nr 20 - 2013/2014 Senatu SGGW w Warszawie z dnia 16 grudnia 2013 r oraz art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm. oraz § 60 pkt 17 Statutu SGGW w Warszawie)

• Faktury za opłaty związane z usługami edukacyjnymi będą wystawiane wyłącznie na pisemny wniosek Słuchacza złożony za pośrednictwem Sekretariatu Studiów Podyplomowych do Kwestury SGGW. (Wypełniony punkt 13 Kwestionariusza Zgłoszeniowego na Studia Podyplomowe – dotyczy opłaty wpisowego oraz wypełniony punkt 13 Kwestionariusza Osobowego – dotyczy opłaty czesnego).

• Osoby, za które czesne opłacił zakład pracy, zobowiązane są w ciągu 7 dni od dnia zapłaty dostarczyć do Sekretariatu Studiów Podyplomowych informację z prośbą o wystawienie faktury za czesne włącznie z potwierdzeniem zapłaty za studia. Na tej podstawie zostanie wystawiona przez Kwesturę SGGW faktura dla zakładu pracy i wysłana listem poleconym.

• Faktury będą wystawiane po dokonaniu wpłaty. (jeśli istnieje potrzeba wystawienia faktury proforma przed dokonaniem wpłaty należy zwrócić się do sekretariatu studiów za pośrednictwem e-maila: spzp@sggw.pl z prośbą o wystawienie takiego dokumentu podając odpowiednie dane)

• Jeżeli faktura ma być wystawiona na pracodawcę a płatności za studia dokona słuchacz z własnych środków Kwestura SGGW będzie potrzebowała dodatkowego zaświadczenia od pracodawcy (kierownik jednostki lub księgowa) że osoba wpłacająca jest upoważniona do dokonywania płatności za studia podyplomowe w imieniu pracodawcy. W tym wypadku faktura będzie wystawiona po dostarczeniu zaświadczenia. Jeżeli pracodawca opłaci studia bezpośrednio z konta firmowego wtedy Kwestura wystawi fakturę po zaksięgowaniu wpłaty. W wystawionej fakturze nabywcą będzie słuchacz zaś płatnikiem zakład pracy lub instytucja dokonująca wpłaty.

• Faktury wystawiane będą najpóźniej w ciągu trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca w którym dokonano wpłaty. Po upływie trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca w którym dokonano wpłaty faktury nie będą wystawiane przez Kwesturę SGGW w Warszawie.