Program studiów - Edycja XVIII - 2019

Program Studiów Podyplomowych Zamówienia Publiczne SGGW w Warszawie*


Program prowadzonych na SGGW studiów podyplomowych uwzględnia wzorcowy program studiów z zakresu zamówień publicznych określony przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
Lp. Przedmiot Liczba
godzin
Semestr 1
(liczba godzin)
Semestr 2
(liczba godzin)
ECTS
Razem Razem
1. Wprowadzenie do zamówień publicznych 12 12 - 3
2. Wybrane elementy prawa administracyjnego i kodeks postępowania administracyjnego 4 4 - 1
3. Podstawy finansów publicznych 8 8 - 2
4. Wybrane elementy prawa cywilnego i prawa gospodarczego w nawiązaniu do zamówień publicznych 8 8 - 2
5. Strony postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 8 8 - 2
6. Organizacja obsługi zamówień publicznych (w tym 50% zajęć to warsztaty) 16 16 - 3
7. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w tym 50% zajęć to warsztaty) 24 24 - 4
8. Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (w tym 50% zajęć to warsztaty) 16 16 - 3
9. Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne (w tym 50% zajęć to warsztaty) 16 - 16 3
10. Zamówienia publiczne – studium przypadku (w tym 100 % zajęć to warsztaty) 8 - 8 2
11. Ocena ofert i dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w tym 50% zajęć to warsztaty) 12 - 12 3
12. Umowy w sprawach zamówień publicznych (w tym 50% zajęć to warsztaty) 16 - 16 3
13. Środki ochrony prawnej i orzecznictwo w sprawach zamówień publicznych (w tym 50% zajęć to warsztaty) 12 - 12 3
14. Partnerstwo publiczno-prywatne 4 - 4 1
15. Zamówienia sektorowe 4 - 4 1
16. System kontroli zamówień publicznych 8 - 8 2
17. System zamówień publicznych w prawie UE 8 - 8 2
18. Nowe podejście do zamówień publicznych 8 - 8 2
19. Egzamin 8 - 8 X
Razem 200 96 104 42

* Podana w programie studiów liczba godzin dotyczy godzin wykładowych 45 minut zajęć + 15 minut przerwa. System zarządzania przerwami jest uzależniony od prowadzącego zajęcia wykładowcy.

Podane w programie studiów punkty ECTS zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jest to miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia.
System ten ułatwia studiowanie i przyczynia się do udoskonalania procedur związanych z uznawaniem studiów odbywanych za granicą.Szczegółowy program studiów

Wprowadzenie do zamówień publicznych
 1. Cele procedury udzielania zamówienia publicznego
 1. Zapewnienie wykonawcom niedyskryminującego dostępu do zamówień publicznych
 2. Racjonalne wydatkowanie środków
 3. Przejrzyste wydatkowanie środków
 1. Ogólne zasady udzielania zamówień publicznych.
 2. Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (pojęcie zamawiającego; przesłanki przedmiotowe – pojęcie dostawy, usługi, roboty budowlanej; pojęcie zamówienia publicznego oraz postępowania o zamówienie publiczne).
 3. Wyłączenia obowiązku stosowania procedur ustawy PZP.
Wybrane elementy prawa administracyjnego i kodeks postępowania administracyjnego
 1. Pojęcie i podział prawa administracyjnego.
 2. Źródła prawa administracyjnego.
 3. Formy działania administracji publicznej.
 4. Zasady postępowania administracyjnego.
 5. Kontrola administracji publicznej.
 6. Ochrona jednostki w relacjach z administracją publiczną
Podstawy finansów publicznych
 1. Klasyfikacja zjawisk finansowych.
 2. Pojęcie, istota, zakres przedmiotowy i podmiotowy finansów publicznych.
 3. Sektor publiczny a sektor finansów publicznych.
 4. Środki publiczne – specyfika dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.
 5. Budżet państwa i jednostek samorządu terytorialnego – zasady budżetowe.
 6. Metody racjonalizacji wydatków publicznych.
 7. Deficyt budżetowy i dług publiczny.
 8. Zadania oraz struktura organizacyjna samorządu terytorialnego.
 9. Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego.
 10. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 11. New Public Management – zasady, metodyka i znaczenie dla gospodarki finansowej.
Wybrane elementy prawa cywilnego i prawa gospodarczego w nawiązaniu do zamówień publicznych
 1. Wybrane pojęcia zawarte w kodeksie cywilnym.
 2. Prawo rzeczowe.
 3. Zobowiązania.
 4. Wybrane zagadnienia kodeksu spółek handlowych.
 5. Wybrane zagadnienia dotyczące działalności gospodarczej.
 6. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.
 7. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Strony postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 1. Uczestnicy procedur.
 2. Obowiązki zamawiającego.
 3. Obowiązki przyjmującego zamówienie.
Organizacja obsługi zamówień publicznych
 1. Sprawny system obsługi zamówień publicznych.
 2. Organizacja procesu udzielania zamówień.
 3. Komisja przetargowa w zamówieniach publicznych.
 4. Odpowiedzialność za czynności w postępowaniu.
 5. Zarządzanie umowami z zakresu zamówień publicznych.
Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 2. Słownik Zamówień (CPV).
 3. Szacowanie wartości zamówienia i rodzaje progów.
 4. Komisja przetargowa w zamówieniach publicznych.
Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 1. Sposób formułowania specyfikacji.
 2. Warunki, opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające ich spełnianie.
 3. Zakres SIWZ.
 4. Treść SIWZ.
 5. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
 6. Zasady wnoszenia i zatrzymania wadium.
 7. Wyjaśnienia do treści SIWZ.
 8. Modyfikacje SIWZ.
 9. Związanie ofertą.
 10. Kryteria oceny ofert.
 11. Podwykonawstwo.
Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne
 1. Publikacja ogłoszenia o zamówieniu i zasady dokonywania zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu.
 2. Rodzaje trybów udzielania zamówień publicznych.
 3. Wybór stosownego trybu zamówień publicznych.
 4. Postępowanie zamawiającego w poszczególnych trybach.
 5. Szczególne procedury udzielania zamówień publicznych – konkurs, zamówienia ramowe, dynamiczny system zakupów.
Zamówienia publiczne - studium przypadku.
 1. Próba samodzielnego opisania przedmiotu zamówienia
 2. Postawienie odpowiednich warunków udziału w postępowaniu właściwych do opisanego przedmiotu zamówienia
 3. Postawienie kryteriów oceny ofert (innych niż cena)
 4. Złożenie oferty – analiza SIWZ w kontekście złożenia najkorzystniejszej oferty (konkurs, kto złoży najkorzystniejszą ofertę)
 5. Próba określenia zarzutów do odwołania (na podstawie materiałów przygotowanych przez prowadzącego)
 6. Symulacja rozprawy przed KIO
Ocena ofert i dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 1. Badanie oferty
 2. Uzupełnienie oferty
 3. Wyjaśnienie oferty
 4. Poprawienie oferty
 5. Odrzucenie oferty
 6. Ocena w świetle kryteriów
 7. Zawiadomienia o wyborze ofert
 8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 9. Unieważnienie postępowania
 10. Protokół i zasady dokumentowania postępowań
Umowy w sprawach zamówień publicznych
 1. Problematyka umów w sprawach zamówień publicznych.
 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
 3. Unieważnienie umowy.
 4. Zmiana treści zawartej umowy.
 5. Nieważność umowy.
Środki ochrony prawnej i orzecznictwo w sprawach zamówień publicznych
 1. Interes we wniesieniu odwołania jako materialnoprawna przesłanka korzystania z ochrony ustawowej
 2. Odwołanie. Zakres czynności objętych odwołaniem i sposób wnoszenia
 3. Kompetencje KIO i orzecznictwo
 4. Skarga na wyrok Izby
Partnerstwo publiczno-prywatne
 1. Geneza partnerstwa publiczno-prywatnego.
 2. Pojęcie i znaczenie partnerstwa.
 3. Ustawa o PPP.
 4. Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usług.
 5. Formy współpracy organizacji pozarządowych z JST.
 6. Współczesne wyzwania i problemy partnerstwa publiczno– społecznego.
Zamówienia sektorowe
 1. Zakres zamówień sektorowych.
 2. Ogólny zarys trybów udzielania zamówień sektorowych.
 3. Szczególne uprawnienia zamawiających sektorowych.
System kontroli zamówień publicznych
 1. Dokumenty stanowiące podstawę złożenia oferty.
 2. Komisja przetargowa, biegły.
 3. Obowiązki informacyjne zamawiającego.
 4. Otwarcie ofert.
 5. Wykluczenie z postępowania.
System zamówień publicznych w prawie UE
 1. Zamówienia publiczne na rynku europejskim.
 2. Prawo wspólnotowe UE (Traktat Wspólnot Europejskich, dyrektywy oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości).
 3. Światowa Organizacja Handlu (GPA).
Nowe podejście do zamówień publicznych
 1. Elektronizacja zamówień publicznych.
 2. Zamówienia publiczne przyjazne małym i średnim przedsiębiorcom.
 3. Zamówienia publiczne przyjazne innowacjom.
 4. „Zielone” zamówienia publiczne.
Egzamin

Program nauczania stanowi ogólny zakres zagadnień przewidzianych do realizacji w ramach poszczególnych przedmiotów i stanowi autorski projekt którego kopiowanie jest zabronione a prawa autorskie posiada SGGW.