Rekrutacja

Warunki rekrutacji

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych według kolejności zgłoszeń.

Po wyczerpaniu limitu miejsc informacja automatycznie zostanie umieszczona na stronie internetowej studiów a rekrutacja zostanie zamknięta.

Do złożenia dokumentów jest uprawniona osoba legitymująca się wyższym wykształceniem ze stopniem magistra, inżyniera lub licencjata (w zakresie dowolnej dyscypliny).

Termin rozpoczęcia kolejnej XVI edycji studiów - 17 marca 2018 r. przy ul. Nowoursynowskiej 166 w Warszawie("mapa i plan kampusu")


Rekrutacja podzielona jest na dwa etapy:

W pierwszym etapie rekrutacji należy przesłać na e-mail: spzp@sggw.pl formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie opłaty wpisowego w celu rezerwacji miejsca na studiach podyplomowych.

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • dowód opłaty wpisowego (500 zł)
  Numer konta odbiorcy - SGGW w Warszawie:
  Bank Polska Kasa Opieki S.A.
  71124060031111000049438060
  z dopiskiem
  "kod studiów 507-10-080900-P00546-99, SPZP, imię i nazwisko kandydata, Wpisowe"


W drugim etapie rekrutacji w wybrany weekend 24-25 lutego 2018 r. lub 3-4 marca 2018 r. (sobota lub niedziela) w godz. od 10 do 14 należy dostarczyć osobiście do sekretariatu studiów podyplomowych pozostałe dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy kandydata na studia ,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub oryginalny dyplom. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikacje dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.
 • dokument tożsamości - dowód osobisty/paszport
 • dowód wpłaty czesnego (rata za 1 semestr 1750 zł lub całość 2 semestry = 3300 zł)
  Numer konta odbiorcy - SGGW w Warszawie:
  Bank Polska Kasa Opieki S.A.
  71124060031111000049438060
  z dopiskiem
  "kod studiów 507-10-080900-P00546-99, SPZP, imię i nazwisko kandydata, Czesne rata (I lub II)"

Podczas składania dokumentów w drugim etapie rekrutacji sekretariat studiów potwierdza za zgodność z oryginałem wyżej wymienione dokumenty. Kandydat na studia podpisuje również przygotowaną przez sekretariat studiów umowę o świadczenie usług edukacyjnych: Wzór umowy

Kwalifikacja odbędzie się na podstawie złożonych kompletnych w/w dokumentów. Po spełnieniu warunków rekrutacji opisanych w pierwszym i drugim etapie kandydat otrzymuje na inauguracji studiów decyzje o przyjęciu podpisaną przez kierownika studiów podyplomowych.


Regulamin
Regulamin Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Aby dokonać prawidłowej rezerwacji miejsca na studiach podyplomowych należy wraz z formularzem zgłoszeniowym dostarczyć potwierdzenie opłaty wpisowego w wysokości 500 zł (prosimy dostarczyć potwierdzenie dokonanej opłaty, drogą elektroniczną). Po dokonanej prawidłowo rezerwacji należy dostarczyć osobiście do sekretariatu studiów komplet wymaganych dokumentów + dowód opłaty czesnego (całość lub I rata).

Informacje dla osób zainteresowanych otrzymaniem faktury VAT

(Podstawa prawna - Uchwała nr 20 - 2013/2014 Senatu SGGW w Warszawie z dnia 16 grudnia 2013 r oraz art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm. oraz § 60 pkt 17 Statutu SGGW w Warszawie)

• Faktury za opłaty związane z usługami edukacyjnymi będą wystawiane wyłącznie na pisemny wniosek Słuchacza złożony za pośrednictwem Sekretariatu Studiów Podyplomowych do Kwestury SGGW. (Wypełniony punkt 13 Kwestionariusza Zgłoszeniowego na Studia Podyplomowe – dotyczy opłaty wpisowego oraz wypełniony punkt 13 Kwestionariusza Osobowego – dotyczy opłaty czesnego).

• Osoby, za które czesne opłacił zakład pracy, zobowiązane są w ciągu 7 dni od dnia zapłaty dostarczyć do Sekretariatu Studiów Podyplomowych informację z prośbą o wystawienie faktury za czesne włącznie z potwierdzeniem zapłaty za studia. Na tej podstawie zostanie wystawiona przez Kwesturę SGGW faktura dla zakładu pracy i wysłana listem poleconym.

• Faktury będą wystawiane po dokonaniu wpłaty. (jeśli istnieje potrzeba wystawienia faktury proforma przed dokonaniem wpłaty należy zwrócić się do sekretariatu studiów za pośrednictwem e-maila: spzp@sggw.pl z prośbą o wystawienie takiego dokumentu podając odpowiednie dane)

• Jeżeli faktura ma być wystawiona na pracodawcę a płatności za studia dokona słuchacz z własnych środków Kwestura SGGW będzie potrzebowała dodatkowego zaświadczenia od pracodawcy (kierownik jednostki lub księgowa) że osoba wpłacająca jest upoważniona do dokonywania płatności za studia podyplomowe w imieniu pracodawcy. W tym wypadku faktura będzie wystawiona po dostarczeniu zaświadczenia. Jeżeli pracodawca opłaci studia bezpośrednio z konta firmowego wtedy Kwestura wystawi fakturę po zaksięgowaniu wpłaty. W wystawionej fakturze nabywcą będzie słuchacz zaś płatnikiem zakład pracy lub instytucja dokonująca wpłaty.

• Faktury wystawiane będą najpóźniej w ciągu trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca w którym dokonano wpłaty. Po upływie trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca w którym dokonano wpłaty faktury nie będą wystawiane przez Kwesturę SGGW w Warszawie.

Sekretariat studiów zainteresowane osoby przyjmuje:
w soboty i niedziele od godziny 10 do 14.
(nie dotyczy okresu lipiec - sierpień)

Warszawa ul. Nowoursynowska 166, Budynek nr 6, pokój A14 ("mapa i plan kampusu")

Szczegółowe informacje udzielane są również telefonicznie pod numerem:
tel. kom. : 0 886 624 111
oraz pod adresem e-mail:
spzp@sggw.pl