Wykładowcy

Wykładowcy to zespół pracowników naukowych z wyższych uczelni oraz doświadczeni praktycy zajmujący się zamówieniami publicznymi, rzeczoznawcy zamówień publicznych, prawnicy związani z obsługą prawną zamówień publicznych, osoby pracujące w Urzędzie Zamówień Publicznych oraz eksperci innych dziedzin stanowiących uzupełnienie wiedzy i umiejętności z tego zakresu.

Dodatkowe informacje dotyczące kadry dydaktycznej:

Rafał Cieślak

Doktor nauk prawnych; adiunkt w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. Radca Prawny - Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz.
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał również dyplom British Centre for English and European Legal Studies prowadzonego przez Cambridge University w ramach współpracy z WPiA UW. Jest absolwentem Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w administracji publicznej. W latach 2006-2010 był członkiem zarządu Krajowego Instytutu Rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
Specjalizuje się w zagadnieniach partnerstwa publiczno-prywatnego, zamówień publicznych i funduszy europejskich. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze transakcji publiczno-prywatnych, jak również szeroką praktykę w pozyskiwaniu dofinansowania projektów inwestycyjnych ze środków europejskich. Jest autorem wielu książek i publikacji z tego zakresu.

Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego WAT w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008). W latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w ARiMR. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na kilkudziesięciu szkoleniach dotyczących zamówień publicznych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka wielu publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego.

Aneta Wala

Doktor nauk prawnych (Dr.jur.) Universität Wien, adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała także prawo europejskie i porównawcze na Wydziale Prawa Universiteit Maastricht. W 2010 r. odbyła staż w Dyrektoriacie Rynku Wewnętrznego i Usług Komisji Europejskiej w Brukseli w jednostce odpowiedzialnej za zamówienia publiczne w UE. Ekspert w zakresie polskiego, austriackiego oraz unijnego prawa zamówień publicznych. Pracowała w renomowanych kancelariach specjalizujących się w obsłudze zamówień publicznych oraz u generalnego wykonawcy robót budowlanych, gdzie odpowiadała za przetargi na największe inwestycje infrastrukturalne w Polsce. Obecnie współpracuje z Grupą Eneris jako dyrektor ds.prawnych, w tym świadczy usługi w zakresie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Anna Milewska

Doktor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW. W pracy naukowej i dydaktycznej podejmuje problematykę związaną między innymi z:
• finansami publicznymi,
• funkcjonowaniem samorządów (finanse, struktura organizacyjna, formy współpracy itp.),
• rynkiem usług publicznych,
• partnerstwem publiczno-prywatnym.
W latach 2002-2004 główny wykonawca projektu badawczego „Zróżnicowanie budżetów gmin w Polsce” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Autor i współautor ponad 40 artykułów (popularnonaukowych i naukowych).

Magdalena Falkowska

Adwokat w Kancelarii Adwokackiej Magdalena Falkowska; specjalista do spraw zamówień publicznych i funduszy europejskich z wieloletnim doświadczeniem. Przewodnicząca Sekcji Prawa Zamówień Publicznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego oraz Szkoły Prawa Brytyjskiego i Europejskiego współorganizowanej przez University of Cambridge; stypendystka Programu Socrates Ersamus na Universita degli Studi di Padova. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych, wykładowca akademicki. Autorka dokumentacji przetargowych; prowadzi postępowania przetargowe w imieniu zamawiających i doradza im na każdym etapie postępowania. Wspiera wykonawców w procesie ubiegania się o zamówienia i na etapie realizacji umowy, a także jej rozliczania. Wielokrotnie reprezentowała zamawiających i wykonawców przed KIO i sądami okręgowymi. Bierze udział w międzynarodowych projektach związanych z kompleksową oceną stosowania prawa zamówień publicznych.

Joanna Presz-Król

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Ekspert i praktyk z dziedziny zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem nabytym w Departamencie Kontroli Urzędu Zamówień Publicznych oraz w renomowanych kancelariach prawnych, obecnie w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg. W ramach pracy zawodowej zajmuje się kompleksową obsługą prawną tak zamawiających jak i wykonawców biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Niejednokrotnie przeprowadzała postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jako pełnomocnik zamawiającego. Autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz trener i wykładowca w wielu szkoleniach z zakresu prawa zamówień publicznych dla wykonawców i zamawiających.

Grzegorz Mazurek

Absolwent prawa Uniwersytetu Warszawskiego i studiów doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej. Jest adwokatem Kancelarii Prawnej Grzegorz Mazurek. Pełnił rolę eksperta ds. zamówień publicznych Bussiness Centre Club (BCC). Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2007 - 2009. Był arbitrem z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz obserwatorem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w postępowaniach o wartości powyżej 10 000 000 euro (roboty budowlane) i 5 000 000 euro (dostawy i usługi). Jest Członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP). Autor wielu publikacji dotyczących prawa zamówień publicznych. Obecnie jako adwokat zajmuje się m.in. zamówieniami publicznymi, prawem karnym, PPP samodzielnie prowadził i prowadzi sprawy wielu zamawiających – m.in. GDDKiA, Poczty Polskiej.

Agnieszka Wadecka

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa europejskiego w Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego z doświadczeniem w pracy Ministerstwie Skarbu Państwa oraz kancelariach prawnych. Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (ogłoszenia, SIWZ i jej modyfikacje, zawiadomienia), jak również kontroli prawidłowości ich przeprowadzania (protesty, odwołania, skargi do sądu). Wielokrotnie reprezentowała zarówno zamawiających, jak i wykonawców w postępowaniach odwoławczych przed Zespołami Arbitrów i Krajową Izbą Odwoławczą. Trener i wykładowca z zakresu zamówień publicznych. Twórca programów i materiałów szkoleniowych oraz materiałów ćwiczeniowych. Ekspert Grupy Doradczej Sienna sp. z o.o.

Iwona Treścińska

Radca prawny, wcześniej adwokat, długoletni współpracownik Grupy Doradczej Sienna Sp. z o.o. Obecnie Kierownik Działu Zamówień w Biurze Prawnym Poczty Polskiej S.A. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła aplikację sędziowską. Doświadczony ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych w procesie przygotowania i prowadzenia postępowania, w tym prowadzonych z udziałem środków pochodzących ze wsparcia wspólnotowego i sektorowych. Posiada znajomość warunków kontraktowych FIDIC. Wielokrotnie występowała przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi, reprezentując zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Pełnomocnik procesowy stron w sporach sądowych dotyczących wyroków KIO oraz realizacji umów m.in. o zwrot zatrzymanego wadium i kar umownych. Wieloletni trener prowadzący szkolenia z zamówień publicznych.

Michał Makowski

Ukończył z wyróżnieniem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent studiów z zakresu prawa amerykańskiego prowadzonych przez University of Florida Levin College of Law we współpracy z Centrum Prawa Amerykańskiego UW.
Radca prawny, posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających.
Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu zamówień publicznych, prawa cywilnego i karnego. Wykładowca na studiach podyplomowych, prelegent na konferencjach naukowych, a także trener zamówień publicznych w ramach szkoleń organizowanych dla sektora publicznego i prywatnego.